Innovatieve technologie

Gemaakt in Spanje

Snelle levering

Verzending in de hele EU

Algemene voorwaarden

1.0 DEFINITIIES

1.1 De koper of afnemer: als koper wordt beschouwd, ieder die een bestelling plaatst bij Enforma en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden die betrekking hebben op het Nederlands recht en deze website.

1.2 De verkoper: Enforma socks is een handelsnaam van Future Element B.V.

Gevestigd:
Herenweg 15
3602AM Maarssen
Nederlands

2.0 Betrekking voorwaarden

2.1 Ieder die een order plaatst bij Enforma.

3.0 Prijzen

3.1 Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW. En exclusief vervoerskosten. In geval van offertes voor zakelijke klanten, zijn de prijzen exclusief BTW

3.2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.3 De door Enforma gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4.0 ANNULERINGEN

4.1 Indien de koper een bestelling of gedeelte annuleert, is deze aansprakelijk voor gemaakte kosten (opslag, voorbereiding inkoop extra artikelen als dozen etc.) en eventuele andere kosten welke gemaakt zijn voor deze order als tevens een vergoeding voor winstderving en eventuele andere schade voortvloeiend uit de annulering.

5.0 LEVERING

5.1 Enforma probeert uw bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden, mits alle artikelen voldoende op voorraad zijn. Anders wordt u geïnformeerd wanneer u de zending kan verwachten.

5.2 Afhankelijk van uw bestelling kan ook tot deelzending worden overgegaan. Hiervoor is het nodig contact op te nemen met onze servicedesk.

5.3 Wij verzoeken u de bestelling na levering direct te controleren. Bij problemen dient u ons binnen 5 werkdagen op de hoogte te brengen.

5.4 Enforma is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen waarop Enforma geen invloed kan uitoefenen. Waaronder maar niet beperkt tot schade tijdens bezorging en vervoer van producten.

5.5 Alle genoemde levertijden zijn slechts indicatief en er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend, nog schadevergoeding voor worden geëist.

5.6 een deellevering kan geen reden zijn voor een totale annulering van de volledige order.

6.0 BETALING

6.1 Bij reserveringen van partijen of verzendacties kan vooruitbetaling van u verlangd worden.

6.2 Enforma biedt verschillende manieren van betaling aan via de website, waaronder maar niet beperkt tot iDEAL en overboeking.

6.3 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden (als er op factuur basis is geleverd).

6.4 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien de afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval de afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

6.6 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

7.0 EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 Geleverde goederen blijven eigendom van Enforma tot het moment waarop de goederen in zijn geheel zijn voldaan aan Enforma.

8.0 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Enforma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door gebruik van verkochte producten.
8.2 Enforma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor transport problemen, verlies of schade door verzending.
8.3 Bij verlies door transport laat Enforma altijd een onderzoek instellen.
8.4 Enforma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid van de koper of diens onderneming.

9.0 OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig andere met Enforma gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Enforma het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze zonder dat Enforma tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
In deze gevallen is elke vordering welke Enforma ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

10.0 TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal privaatrecht van toepassing.

11.0 CONTROLE

11.1 het staat Enforma vrij om gegevens te controleren en eventueel bestedingslimiet in te stellen welke door de verzekeringsmaatschappij wordt opgegeven.